Бершадською міською радою замовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Бершадь.
Зауваження та пропозиції надавати до міської ради відділ архітектури і містобудування або за телефоном 2-42-05.

ЗАЯВА   ПРО   НАМІРИ

1.Інвестор (замовник): Бершадська міська рада

Поштова та електронна адреса: 24400, Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Героїв України 23

2.Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): об’єкт знаходиться в м. Бершадь, Вінницької області.

 1. Характеристика діяльності (об'єкта): Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Бершадь Вінницької області загальною потужністю 700 м3/добу:

блок А – будівництво потужністю 350 м3/добу;

блок Б - будівництво потужністю 350 м3/добу.

Транскордонного впливу немає.

4.Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: запобігання негативного впливу на навколишнє середовище, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення граничнодопустимих концентрацій при скиданні стічних вод у водний об’єкт, сприяння збереження і раціонального використання природних ресурсів.

5.Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації (попередньо):

земельних: площа земельної ділянки в межах об’ємів робіт – 0,34 га; площа забудови – 459 м2;

- енергетичних: витрати електроенергії – 331,5 тис.кВт*год/рік;

-  водних: 182 м.куб/рік;

- трудових:– 5 чол.

6.Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): транспорт Підрядника при будівництві, при експлуатації - транспорт Замовника.

7.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно з чинними нормативними документами.

8.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потрібна.

9.Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і  експлуатації) на навколишнє природне середовище:

Вплив на клімат і мікроклімат відсутній.

Вплив на повітряне середовище при експлуатації очисних споруд пов'язаний  з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря від обладнання очисних споруд; концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищуватимуть нормативів ГДК.

Вплив на геологічне середовище відсутній.

Вплив на водне середовище – впливає в межах діючих нормативів; після завершення всіх робіт і введенні в експлуатацію, очисні споруди повинні забезпечувати їх повну біологічну очистку. Показники очищеної води відповідатимуть нормам.

Вплив на ґрунти - можливий при неналежному зберіганні відходів та при аварійних ситуаціях.

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - відсутній.

Вплив на соціальне середовище (населення) – позитивний і полягає у створенні безпечних умов проживання населення, відновленні екологічної безпеки на території міста поліпшення на  основі цього стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті.

Вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній.

 1. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання,

утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: в процесі будівництва – будівельні відходи; в процесі експлуатації - пісок і осад, вловлені грубі покидьки, підлягають вивезенню після зневоднення та дезинфекції спецтранспортом згідно заключних угод, тверді побутові відходи утилізуються шляхом вивезення на полігон ТПВ згідно угоди з комунальними службами.

 1. Обсяг виконання ОВНС: розділ виконується у повному обсязі згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».
 2. Участь громадськості: розповсюдження заяви про наміри та заяви про екологічні наслідки діяльності через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування заяв звернень громадських організацій, об’єднань та окремих громадян на стадії розробки матеріалів ОВНС, проведення за їх вимогою громадських слухань з приводу проектованої діяльності. З питаннями і пропозиціями звертатись в Бершадську міську раду за адресою м. Бершадь, вул. Героїв України 23, тел. (04352)23138 впродовж 30 календарних днів від дати публікації.

 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

 

 1. Мета планованої діяльності – очищення господарсько-побутових та виробничих стічних вод міста Бершадь.

Шляхи здійснення мети– будівництво каналізаційних очисних споруд (КОС) потужністю 700 м3 на добу

Можливість надзвичайних екологічних ситуацій–ризик надзвичайних екологічних ситуацій (вибухі/або пожежа) не перевищує типовий для населених міст України

Суттєві фактори впливу на стан навколишнього природного середовища:

 • функціонування будівельної техніки;
 • викиди від технологічного обладнання КОС;
 • скиди очищеної води .

Оцінки рівнів екологічного ризику

Проектуємий об’єкт підпадає під санітарну класифікацію дод.12 ДСП-173-96, таблиця 30 ДБНВ.2.5-75:2013 і потребує нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ) 200 м.

Експлуатація об'єкту збільшує концентрацію шкідливих речовин у повітрі на незначну величину у приземному шарі атмосфери. При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм під час будівництва та експлуатації об'єкт практично не буде здійснювати шкідливого впливу на навколишнє середовище.

 1. Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Запроектована технологія очистки господарчо побутових стічних вод базується на використанні механічних, біологічних, фізико-хімічних  методів, знезаражування і обробки осадів.

Методи механічної очистки проходять в канальних решітках та в пісковловлювачах і забезпечують видалення грубих механічних домішок з води, плаваючих та емульгованих речовин.

Біологічне очищення органічних забруднень (аеробне окислення) відбувається в аеробних біореакторах, де створюються оптимальні умови для  формування суспензій із мікроорганізмів, завдяки чому досягається високий ефект очистки стічних вод.

В аеробних біореакторах проходить деструкція білків, жирів, вуглеводів, поверхнево-активних речовин, аміака, аміно- і амідо – сполук бактеріями та простішими, які знаходяться як в іммобілізованому, так і у вільно плаваючому стані.

Розділення активного мулу від очищеної води здійснюється у відстійнику.

Із відстійника очищена вода надходить на блок доочистки – біоплато, де відбувається доочищення стічної води за рахунок життєдіяльності біоплівки, що наростає на завантежені біоплато.

Для знищення патогенних бактерій, що залишаються в очищених стічних водах, і зменшення таким чином небезпеки зараження води водойм здійснюється знезараження гіпохлоритом натрію у контактному резервуарі.

Очисні споруди каналізації функціонують цілий рік.

 1. Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій

Експлуатація очисних споруд може потенційно впливати на геологічне, водне середовище та атмосферне повітря.

Ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальний при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом в частині комплектації обладнанням, виконання робіт та експлуатації очисних споруд.

Аварійні і залпові викиди та скиди, в результаті яких концентрації забруднюючих речовин можуть досягнути рівня небезпечного для життя людини, не припускаються. Тобто ризику виникнення надзвичайних екологічних ситуацій немає.

 1. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних норм і стандартів

Ресурсозберігаючі, захисні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування очисних споруд, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на навколишнє середовище.

Рішення, прийняті проектом, в цілому не вплинуть на екологічну ситуацію прилеглої території.

 1. Перелік залишкових впливів

Рівень забруднення атмосферного повітря  не перевищують ГДК по всіх забруднюючих речовинах.

Скид зворотних вод, концентрація речовин в яких не перевищує допустиму, не призведе до погіршення якості річкової води нижче за нормативну в контрольному створі.

Відходи, що утворюються при експлуатації очисних споруд вивозиться в місця, відведені органами місцевого самоврядування та погоджені управлінням екології та природних ресурсів.

Виконання проектних рішень з екологічних позицій забезпечує мінімальні рівні впливу під час експлуатації очисних споруд на навколишнє природне середовище.

 1. Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єктів проектованої діяльності «Замовник» зобов'язується:
 • суворо контролювати виконання будівельно-монтажних робіт у відповідності з проектом;
 • проводити експлуатацію очисних споруд у відповідності з проектом та інструкціями по експлуатації обладнання;
 • забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу у відповідності з вимогами штатного розкладу і виробничих інструкцій.
 • у повному обсязі реалізовувати всі заходи передбачені даним проектом відповідно до діючого природоохоронним законодавством України;
 • проводити моніторинг за якістю атмосферного повітря на границі СЗЗ, складом стоків та якістю очищених вод;
 • вчасно ліквідувати наслідки аварійних ситуацій;
 • забезпечення отримання необхідних дозвільних документів (лімітів) при необхідності;
 • експлуатацію об’єкта з додержанням принципів добросусідства та вільного доступу громадськості до інформації, пов’язаної з впливом на навколишнє середовище;
 • забезпечення оплати платежів за забруднення навколишнього природного середовища в об’ємах та в терміни, передбачені чинним законодавством.

Контроль забруднення навколишнього природного середовища буде здійснюватися інструментальними методами силами ліцензованих лабораторій у відповідності з затвердженими методиками з екологічних позицій, рівень впливу об’єкта планованої діяльності на навколишнє середовище визначається, як мінімальний.