Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя

багатоквартирного будинку (групи будинків) на території міста Бершадь

 

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.
1.1.Найменування: виконавчий комітет Бершадської  міської ради.
1.2.Місцезнаходження: 24400, м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.

 

2.Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

2.1.Синявський Віталій Сергійович – заступник міського голови, тел.: (04352) 2-19-64.

2.2.Масенко Таміла Петрівна – провідний спеціаліст Бершадської міської ради з питань бухгалтерського обліку, тел.: (04352) 2-42-83.

 

3.Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу, з урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання:

 • ціна послуги - до 35 балів;
 • рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою - до 15 балів;
 • наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців),- до 15 балів;
 • фінансова спроможність учасника конкурсу - до 15 балів;
 • наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства - до 20 балів.

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 35 балів.

У разі якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм “ціна послуги” здійснюється шляхом визначення середнього математичного значення кількості балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 35 балів.

 

4.Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Для участі у конкурсі його учасники подають заяву, у якій зазначають:

 • фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 • юридичні особи – повне найменування, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” (для управителя-юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” (для управителя - фізичної особи-підприємця).

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо та включає оригінали або належним чином завірені копії наступних документів:

 • розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком та перелік складових послуги за наведеною в додатку №4 до рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради від 21.08.2019р. №42  формою. Ціна на послугу включає витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м2 загальної площі житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку;
 • довідка довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника матеріально-технічною базою;
 • довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
 • довідка довільної форми про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;
 • статут чи інший установчий документ учасника конкурсу;
 • документи, що підтверджують повноваження керівника чи іншої уповноваженої особи учасника конкурсу;
 • довідка, видана структурним підрозділом Державної фіскальної служби за основним місцем обліку платника податків про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, що є дійсною на час подання пропозиції;
 • фінансова звітність учасника конкурсу за останній звітний період;
 • довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка містить дані про відсутність порушеної стосовно учасника конкурсу процедури банкрутства, у вигляді копії електронного документу, завіреної підписом уповноваженої особи та печатки учасника (за наявності).

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Відповідно до п.5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003)передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів “Згідно з оригіналом”, назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо (побудинковий розрахунок).

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 

5.Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них.

Огляд об’єктів конкурсу та доступ до них буде проводитись з 28 жовтня 2019 року по 3 листопада 2019 року з 10 год. 00 хв. до 15 год.00 хв.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це голову або секретаря конкурсної комісії  шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу виконавчого комітету Бершадської міської ради office@radabershad.gov.ua не пізніше ніж за два робочі дні до огляду.

 

6.Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у розрізі за кожним об’єктом конкурсу.

Номер і назва

об’єкта конкурсу

Сума заборгованості

станом на 03.10.2019 року, тис. грн.

1.Об’єкт конкурсу №1

“Група із 87 будинків”

295,959

Разом

295,959

7.Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, у розрізі за кожним об’єктом конкурсу.

Номер і назва

об’єкта конкурсу

Інформація про невиконані зобов’язання щодо надання послуг з утримання будинків і споруд  та прибудинкових територій станом на 03.10.2019 року, по яких буде проведено перерахунок, тис. грн.

1.Об’єкт конкурсу №1

“Група із 87 будинків”

0

Разом

0

 

8.Для отримання конкурсної документації звертатися за адресою: 24400, м. Бершадь, вул. Героїв України, 23, тел.: (04352) 2-19-64, (04352) 2-42-83.

 

9.Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.