22.04.2020 Кабінетом Міністрів України затверджено постанову   № 329  «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми». 

Постановою запроваджено допомогу на дітей фізичним особам – підприємцям, які належать до першої та другої групи платників єдиного податку, і сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування за всі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

Призначення та виплата зазначеної допомоги проводитиметься після набрання чинності Постанови №329 (тобто з травня 2020 року) під час дії карантину та один місяць після дати його відміни одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року  (для дітей віком до 6 років – 1779 грн., для дітей віком від 6 до 10 років – 2218 грн.), і виплачується щомісяця за повний місяць.

У разі досягнення шестирічного віку дитиною, на яку виплачується допомога на дітей, її розмір переглядається з урахуванням відповідного розміру прожиткового мінімуму з наступного місяця.

Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через установи уповноважених банків відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках.

Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення заяву за формою згідно з додатком у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунка в установі уповноваженого банку та документи:

копія паспорта; реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

копію рішення районної держадміністрації або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

інформація про належність фізичної особи — підприємця до першої або другої групи платників єдиного податку .

У разі коли до заяви, поданої у паперовій формі, не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо зазначені документи будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня звернення за призначенням допомоги на дітей, така допомога призначається з місяця звернення.

В електронній формі заявник подає такі документи/відомості:

фотокопії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків);

фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

фотокопію рішення районної держадміністрації або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Відомості в електронному вигляді без надання фотокопій документів  надаються через інформаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів.

  На заяву та документи/відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника. Відомості про прізвище, ім’я та по батькові заявника, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заява з необхідними документами для призначення допомоги на дітей приймається уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, та передається відповідним органам соціального захисту населення.

У сільській місцевості прийняття заяв з необхідними документами для призначення допомоги на дітей і передачу їх відповідним органам соціального захисту населення здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад.

Документи, необхідні для призначення допомоги на дітей, розглядаються органом соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами.

Допомога на дітей не призначається на дітей, на яких виплачується компенсація послуги “муніципальна няня”.

Зразок заяви

До органу соціального захисту населення
_______________________________________________
              (найменування органу соціального захисту населення)
від ____________________________________________,
                                            (прізвище, ім'я та по батькові)
категорія заявника: ____________________, проживаю
                                                     (батько/мати, опікун)
за адресою: _____________________________________,

номер телефону:________________________________;
адреса електронної пошти:________________________,
тип документа:___________________________________
                                                   (паспорт громадянина України,
________________________________________________
             документ, що підтверджує право на постійне проживання
_______________________________________________
                      в Україні (для іноземця та особи без громадянства)
серія (за наявності) _______, номер ________________,

виданий "___" ____________ 20__ р., _______________
_______________________________________________,
                                                          (ким видано документ)
строк дії паспорта "_____" ________________ 20__ р.,
унікальний номер запису в Єдиному державному

демографічному реєстрі (за наявності) ______________,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків _______________________________________
або відмітка про відмову від прийняття номера: ______,
                                                                                                             (так/ні)
дата народження "___" ____________________ ____ р.,
стать __________________________________________,
                                                      (чоловік, жінка)

громадянство __________________________________,
                                  (громадянин України, іноземний громадянин,
                                                         особа без громадянства)

ЗАЯВА
про призначення допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку

Прошу призначити (перерахувати) допомогу (потрібне підкреслити)

Інформація про дітей:

1. Свідоцтво про народження,

серія ____, номер __________________________, видане "___" ____________ 20__ р.,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                       (ким видано документ)
номер актового запису ______________________, дата актового запису "___" ____________ 20__ р.

2. Свідоцтво про народження,

серія _______, номер __________________________, видане "___" ____________ 20__ р.,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (ким видано документ)

3. Свідоцтво про народження,

серія ______________, номер __________________________, видане "___" ____________ 20__ р.,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (ким видано документ)
номер актового запису ______________________, дата актового запису "___" ____________ 20__ р.

Дата встановлення опіки "_____"___________20___ р.

Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок у банківській установі _________________________________, МФО _____________________________________, код гідно з ЄДРПОУ __________________, назва ___________________________________________________.

До заяви прикріплені скан-копії також документів:

свідоцтв про народження ______ (так/ні);

довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) ______ (так/ні);

документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства) ______ (так/ні);

рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) ______ (так/ні).

Номер заяви __________

 

_____________
         (підпис)

"___" ____________ 20__ р.